انجمن ادبی تبریز

گزارش تصویری

ساختمان انجمن ادبی تبریز واقع در ضلع شمالی مقبره الشعرا

تابلوی انجمن ادبی تبریز

از راست به چپ: رستمی -شهودی- استاد علیزاده- صدرمحمدی-دکتر دهقان

شهودی - استاد علیزاده

ازراست به چپ ایستاده: بلال کمالی-دومان اردم-احمداستوار-مرتضی طوسی-سجادی-رنجبر-صدرمحمدی

نشسته ازراست به چپ:شهودی - شهابی

شهودی - سجادی

استاد علیزاده - صدرمحمدی

اعضای حاضر

استاد علیزاده

ازراست به چپ:رستمی- شهودی- استادعلیزاده- صدر محمدی-دکتردهقان

از راست به چپ :شيباني - شهبازي

شهبازي - صدرمحمدي

از راست به چپ :استوار- شيباني- شهودي- رنجي- صدر محمدي